Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Rytmika- podczas zajęć rytmiki dzieci biorą udział w różnego rodzaju grach i zabawach, którym towarzyszy muzyka grana na pianinie przez nauczyciela. Ćwiczenia mają zarówno charakter ruchowo-koordynacyjny jak i pamięciowy. Dzieci utrwalają piosenki dobierane do różnych okazji oraz obecnej pory roku. Zajęcia prowadzi pan Karol Musiał.


Zajęcia z religii prowadzi siostra Marzena Wągrodzka. Odbywają się w grupach dzieci 5-6 latków dwa razy w tygodniu. Na zajęciach dzieci uczą się  krótkich modlitw, słów i melodii piosenek -  wyrażania ich gestem, kolorują ilustracje związane z tematem katechezy.

Zajęcia logopedyczne

Mowa, czyli porozumiewanie językowe najintensywniej rozwija się u dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtuje się wówczas wymowa, struktury językowe, bogaci słownictwo. Terapia logopedyczna prowadzona w przedszkolu ma na celu kształtowanie i rozwijanie komunikacji słownej poprzez stosowanie ćwiczeń i zabaw oddechowych, usprawniających narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne usprawniające poprawną wymowę poszczególnych głosek, wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa. Zajęcia logopedyczne prowadzą panie Dorota Brzostowska i Magdalena Siatrak.


Terapia pedagogiczna

 Zajęcia prowadzi pani  Renata Łukasiewicz

Terapia pedagogiczna obejmuje  pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka,
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki,
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

 Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

Zajęcia na basenie

Dla dzieci chętnych 5-6 letnich we współpracy z rodzicami zorganizowane zostały zajęcia na basenie "Błękitna fala". Nauka pływania odbywa się 1 raz w tygodniu po zajęciach w przedszkolu.  

Ćwiczenia w wodzie są ważnym czynnikiem w rozwoju dziecka, między innymi: 

• relaksują dziecko zarówno fizycznie jak i psychicznie 
• zwiększają wydolność oddechową płuc i siłę mięśni oddechowych 
• wpływają na harmonijny rozwój silnego gorsetu mięśniowego 
• poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową dziecka
• są doskonałą zabawą 
• podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje 
• pobudzają tempo rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka

Kółko plastyczne w przedszkolu 2017/2018

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się. Poprzez swoje prace dziecko przekazuje nam swoje własne, indywidualne spojrzenie na świat. Przedszkole stwarza takie warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje, wzbogacać możliwości artystyczne dziecka poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych. Służy temu m.in. działające w naszym przedszkolu od października 2013 roku kółko plastyczne "Mały artysta". Jest to bezpłatna oferta zajęć dodatkowych dla utalentowanych plastycznie dzieci  6-letnich. Zajęcia w tym roku szkolnym  prowadzi pani: Jolanta Łukawska,  odbywają się cztery razy w miesiącu  i  trwają 30 - 45 minut. Na zajęciach stosują różne techniki plastyczne, a swoje prace prezentują na tablicy "Mini galeria". Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku, zainteresowań dzieci, tematów konkursów , akcji charytatywnych. Zajęcia sprawiają dzieciom ogromną radość i poczucie sukcesu z uzyskanych efektów.

Kółko plstyczne w przedszkolu 2016/2017

Kółko plastyczne w przedszkolu  2015/2016

 

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska