Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Projekt

 

„ROZWIJAMY NASZE TALENTY!”

   Od dnia 01 lipca 2018 roku Gmina Sandomierz realizuje projekt pn. „Rozwijamy nasze talenty!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Projekt skierowany jest do 125 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

  Dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola realizowane są zajęcia w ramach podstawy programowej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

   Przedszkolaki, które biorą udział w projekcie objęte są zajęciami stymulującymi rozwój psychoruchowy, w tym gimnastyka korekcyjna i terapia SI. Poprzez naukę gry w szachy oraz udział w zajęciach z robotyki dzieci rozwiną kompetencje społeczno-emocjonalne. Wszystkie przewidziane do realizacji wspomagające formy wsparcia mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

   Zajęcia wspierające zaplanowano nie tylko w murach przedszkola. Jako uzupełnienie podstawy programowej przewidziano dla wszystkich uczestników wyjazd do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, wyjazd do Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Chęcinach, a na zakończenie udziału w projekcie zaplanowano zajęcia z przyrody na łonie natury w Kurozwękach.

   Podczas wyjazdów dzieci wezmą udział w kreatywnych, tematycznych warsztatach rozwijających pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową.
    
Pierwszy wyjazd zaplanowano już we wrześniu. Zapraszamy na relację wkrótce.

   Udział projekcie jest bezpłatny. Projekt trwa od 01.07.2018 do 30.06.2019r. Wartość projektu wynosi 310 943,50 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 263 943,50 PLN. Różnicę stanowi wkład własny Gminy Sandomierz.

   Projekt realizowany na podstawie umowy RPSW.08.03.01-26-0094/16 z Województwem Świętokrzyskim, pełniącej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rozwijamy nasze talenty" wersja 2 z dnia 31 grudnia 2018

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rozwijamy nasze talenty"


 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Rozwijamy nasze talenty!” realizowanego przez Gminę Sandomierz
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczestników do projektu pod nazwą „Rozwijamy nasze talenty!” (nr projektu 08.03.01-) realizowany jest przez Gminę Sandomierz z siedzibą w Sandomierzu, przy Placu Poniatowskiego 3.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
 3. Termin realizacji projektu od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku.
 4. Projekt kierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 5 lat, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 6, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.
 5. Biuro Projektu Wnioskodawcy mieści się w siedzibie Gminy Sandomierz,

Urząd Miejski w Sandomierzu, pokój nr 107 (Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych), Plac Poniatowskiego 1, 27-600 Sandomierz.

Biuro Projektu mieści się w Przedszkolu Samorządowym nr 6, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz.

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- Instytucja Zarządzająca /IZ/– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

-Beneficjent – Gmina Sandomierz
- Projekt – projekt konkursowy „Rozwijamy nasze talenty!” realizowanego przez Gminę Sandomierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

     Koordynator projektu, koordynator lokalny, asystent lokalny, zespół projektowy – osoby odpowiedzialne za działania merytoryczne: koordynacja, nadzorowanie działań przewidzianych do realizacji w projekcie, rekrutacja, promocja, monitoring, raport, zamknięcie projektu.

     Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji księgowej oraz nadzorowanie budżetu.

     Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

     Uczestnik projektu – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.

     Zespół rekrutacyjny – zespół w składzie: Koordynator projektu, koordynator lokalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający. Zadaniem zespołu rekrutacyjnego jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.

     Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.

2.

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa
  w projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu.
 2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 125 Uczestników projektu (69 DZ, 56CH) uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.
 3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 4. W projekcie zaplanowano organizację następujących działań :

1. Zajęcia realizowanie w ramach podstawy programowej dla 15 uczestników projektu (8DZ, 7CH):

-zajęcia realizujące podstawę programową zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Zajęcia dodatkowe korekcyjno- kompensacyjne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 125 uczestników projektu (69DZ, 56CH):

- gimnastyka korekcyjna,

- terapia SI,

- nauka gry w szachy,

- robotyka.

3. Wyjazdy edukacyjne.

 

3.
Zasady uczestnictwa w projekcie

I.                   Dla dzieci przyjętych do przedszkola w ramach projektu:
1. Uczestnikiem projektu może zostać dziecko, które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych spełnia następujące kryteria podstawowe:

a.       Rodzic/opiekun prawny zgłosił dziecko do Przedszkola Samorządowego nr 6 dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz (weryfikacja: dokumentacja przedszkola) ,

b.      Rodzic/opiekun prawny złożył pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie
(weryfikacja: dokumentacja przedszkola),

c.       Zamieszkuje w Sandomierzu (weryfikacja: dokumentacja przedszkola),

d.      Jest w wieku od 3 do 5 lat, (weryfikacja: dokumentacja przedszkola).

2. Kryteria dodatkowe, które będą brane pod uwagę w przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń (weryfikacja: dokumentacja przedszkola, oświadczenie rodzica/opiekuna):

a.       Niepełnosprawność dziecka- kryterium 45 pkt, 

b.      Niski dochód rodziny (poniżej 539,00zł netto na jednego członka rodziny)- kryterium 25 pkt,

c.       Rodzic/dziecko samotnie wychowujący dzieci- kryterium 25 pkt,

d.      Rodziny wielodzietne kryterium 15 pkt.

III. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

- aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć organizowanych
w ramach  projektu.

 

IV. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestników projektu zobowiązani są do:

- utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,

- wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych przez Beneficjenta,

-niezwłocznego poinformowania kierownika o przeszkodach uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach oraz o rezygnacji z udziału w projekcie (wypełnienie oświadczenia),

- usprawiedliwiania wszystkich nieobecności dziecka u kierownika lub u członków Zespołu  projektowego.

V.                Rodzice/opiekunowie prawni  Uczestników projektu  mają prawo do:

- zgłaszania uwag i oceny  zajęć, w których uczestniczy dziecko,

- otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie dziecka w projekcie,

-opuszczenia przez dziecko maksymalnie 20 % godzin wszystkich zajęć (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników projektu),

- do rezygnacji z udziału dziecka w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności,
w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu
(np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania itp.),

Rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz ewentualnie przedłożyć stosowne zaświadczenie np. zwolnienie lekarskie.

W przypadku rezygnacji Rodzica/opiekuna prawnego z udziału dziecka
w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent może żądać od Rodzica/opiekuna prawnego Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.

4.
Rekrutacja kandydatów.

 1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno dziewcząt jaki chłopców znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.
 2. Proces rekrutacji dla Uczestników projektu rozpocznie się 1 września i trwać będzie do 16 września 2018r. Rekrutacja dodatkowa rozpocznie się w terminie 17 września i trwać będzie do 30 września 2018r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie oprócz spełnienia kryteriów jest złożenie 
  w Przedszkolu Samorządowym nr 6 lub za pośrednictwem poczty wymaganych dokumentów zgłoszeniowych tj. deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami oraz pozytywne przejście procesu rekrutacji.

Deklaracja uczestnictwa wraz z załącznikami dostępna jest w Gabinecie Dyrekcji przedszkola i w siedzibie Beneficjenta.

Dokumenty rekrutacyjne w terminie: do 16 września 2018 r. należy wypełnić,
a następnie złożyć w Przedszkolu Samorządowym nr 6, lub wysłać na adres:
Przedszkole Samorządowe nr 6

ul. Porucznika Tadeusza Króla 3,

27-600 Sandomierz
z dopiskiem Rekrutacja do projektu pn. „Rozwijamy nasze talenty!”

UWAGA! O ważności zgłoszenia decyduje data dostarczenia/wpływu dokumentów rekrutacyjnych.

 1. Dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.
 2. Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak również dokumenty aplikacyjne dostarczone w sposób inny, niż wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z możliwością ponownego złożenia formularza w wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami.
 3. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. Wybór uczestników projektu przeprowadzi Zespół Rekrutacyjny,

8.      O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować spełnianie kryteriów podstawowych oraz deklaracja udziału w projekcie.

Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez :

I.                   wyłonienie kandydatów spośród chętnych spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,

II.                uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny każdego
z kandydatów zostanie powiadomiony (pisemnie, telefonicznie) o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu rekrutacji.

 1. Dzieci nie zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście rezerwowej.
 2. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie, złożony w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku doręcza się pisemne uzasadnienie.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.


5.

Działania w ramach projektu.

1.                 Działania w ramach realizowanego projektu dla nowoprzyjętych dzieci obejmują:
Zajęcia podstawowe, Zajęcia dodatkowe, Wyjazdy edukacyjne

2.                 Działania w ramach realizowanego projektu dla dzieci obejmują:

Zajęcia dodatkowe, Wyjazdy edukacyjne.

3.                 Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć pod
rygorem skreślenia z listy uczestników oraz poniesienia kosztów wsparcia .

6.
Promocja.

 1. Promocja w ramach organizowanego projektu obejmie:

a)      organizację spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych na początku trwania projektu,

b)      przygotowywanie i aktualizowanie informacji o projekcie na www.sandomierz.pl, www.przed6.umsandomierz.pl,

c)      przygotowywanie i aktualizowanie informacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,

d)     oznakowanie sal, biura projektu i budynków przedszkoli, gdzie realizowany będzie projekt.   

7.

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie 01.09.2018 r. i obowiązuje do 30.06.2019r.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Przedszkola i na stronie www.sandomierz.pl, www.przed6.umsandomierz.pl.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne
  z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.

 

 

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska