Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o  systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie  programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Cele i zadania:

 • Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem pracy
 • Nauka przez aktywne działanie
 • Współpraca z placówkami  oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i poza nim.
 • Wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku
 • Promowanie zdrowego stylu życia – realizacja programu profilaktycznego
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
 • Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem
 • Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się

 

Wizja przedszkola:

 • Przedszkole placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 • Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • Przedszkole tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
 • Uczestniczenie we wdrażaniu różnych programów, projektów edukacyjnych, profilaktycznych
 • Przedszkole prowadzi działalność edukacyjną z zastosowaniem różnorodnych innowacyjnych metod form pracy i środków dydaktycznych
 • Nauczyciele (indywidualnie, zespołowo)tworzą i  wdrażają  własne programy, projekty edukacyjne, innowacje
 • Nauczyciele rozpoznają i zaspokajają indywidualne potrzeby rozwojowe , edukacyjne i społeczne
 • Nauczyciele i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z deficytami rozwojowymi, z trudnościami edukacyjnymi
 • Przedszkole wspomaga rodziców poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji ze specjalistami 
 • Kadra pedagogiczna opracowuje i realizuje plany wspomagania rozwoju dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi ,
 • Nauczyciele wspomagający , terapeuci, opracowują  indywidualne programy terapeutyczne dla  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przedszkole stwarza warunki do twórczości, zdobywania wiedzy i umiejętności, poznawania otaczającej rzeczywistości, wartości moralnych, działania i przeżywania
 • Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty, ośrodkami kulturalno-oświatowymi
 • Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w mało licznych kółkach  zainteresowań
 • Działania przedszkola będą wspierane współpracą Poradni Pedagogicznej, pielęgniarki, logopedy, lekarza, psychologa
 • Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
 • W przedszkolu pracuje wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna
 • Wszyscy pracownicy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
 • Systematycznie według potrzeb przedszkole będzie doposażone w środki dydaktyczne, sprzęt, meble
 • Doposażanie placu zabaw w nowy sprzęt

Misja przedszkola:

Przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • tworzy warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dziecka oraz nabywania umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi
 • daje dzieciom możliwości działania, pracy z rówieśnikami, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, kreatywnego myślenia, samorealizacji
 • sprawia, ze dzieci czują się bezpieczne, szczęśliwe, kochane i akceptowane
 • prowadzi działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci
 • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami
 • zapewnia potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
 • prowadzi edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabia u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne i ekologiczne
 • kształtuje postawy moralne
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • organizuje atrakcyjne zajęcia: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne
 • w procesie dydaktycznym wykorzystywane są metody aktywne
 • wdraża programy i projekty edukacyjne
 • w planowaniu pracy uwzględnia opinię i potrzeby środowiska
 • prowadzi działalność charytatywną organizuje akcje charytatywne, uczestniczy w realizacji ogólnopolskich akcji charytatywnych
 • zapewnia rozwój zawodowy nauczycieli
 • współpracuje z rodzicami, instytucjami działającymi na rzecz oświaty
 • jest placówką w której pracownicy charakteryzują się umiejętnością współdziałania w zespole, kreatywnością, otwartością na zmiany, dbałością o rozwój zawodowy
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia swojej pracy
 • promuje swoje działania

 

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole wykazuje:

 • samodzielność
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • umiejętność podporządkowania się przyjętym zasadom, regułom
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność koncentracji, wytrwałość
 • chęć i umiejętności przyswajania nowych pojęć, wiadomości i korzystania z nich
 • umiejętności logicznego myślenia
 • odporność na stres
 • posiada wiedzę o otaczającym świecie i jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • potrafi zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi
 • potrafi swobodnie się wypowiadać na różne tematy
 • precyzyjnie ujmuje swoje myśli w wypowiedź ustną
 • wykazuje inicjatywę i pomysłowość w działaniu
 • jest ciekawy świata
 • potrafi uszanować cudzą odrębność i być tolerancyjny
 • rozumie znaczenie pojęć: koleżeństwo, dobroć, prawda, tolerancja, uczciwość
 • potrafi budować swój system wartości
 • zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zna zasady kultury współżycia i postępowania
 • zna kulturę, dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • rozumie potrzebę szanowania i ochrony środowiska naturalnego
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole

Metody pracy

            Do realizacji treści programowych, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka, zabawę.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Opowieść ruchowa
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda K. Orfa, Labana
 • Metoda Aktywnego słuchania muzyki Betti Strauss
 • Samodzielnych doświadczeń
 • Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa)
 • Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej,
 • Wykorzystywanie techniki i informatyki do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych poprzez prezentacje multimedialne, Internet

Propozycje rodziców do zadań koncepcji

 • Rodzice proponowali, by wycieczki poznawcze organizować także dla dzieci 3-4 letnich. Zgłosili chęć pomocy w czasie wycieczek.
 • Zaproponowali  by działania edukacyjne z wykorzystaniem kart pracy dzieci były realizowane także w domu (na feriach lub gdy dziecko ma trudności z koncentracją),  celem wyrabiania jednakowego nawyku pracy w przedszkolu i w domu (czasu, zaangażowania, dokańczania )  
 • Zorganizować  działania  sportowo rekreacyjne przy udziale uczniów „Budowlanki” lub na boiskach  sportowych dostępnych w mieście.
Działania podnoszące jakość przedszkola

Diagnozowanie osiągnięć dzieci
 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej, dokumentowanie wyników, wnioski do dalszej pracy
 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • Wspomaganie rozwoju poprzez zajęcia edukacyjne, wyrównawczo –kompensacyjne, rewalidacyjne oraz plany pracy dla dzieci zdolnych
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • Informację pisemną o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej rodzice otrzymują po przeprowadzeniu diagnozy końcowej.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • arkuszy diagnozy, obserwacji rozwoju dziecka,
 • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, itp.)
 • rozmów.

 Bogata oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu

 • Język angielski
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia na basenie (po godzinach pracy przedszkola)
 • Teatrzyki (raz w miesiącu)

 

Współpraca przedszkola z rodzicami

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka
 • Zapoznanie rodziców z  koncepcją pracy przedszkola, realizowanymi planami, programami, projektami  i innowacjami pedagogicznymi.
 • Przedstawienie obowiązujących procedur na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • Przekazanie rzetelnej informacji  o stanie gotowości szkolnej dziecka
 • Włączanie rodziców do życia grupy i przedszkola
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • Udział w uroczystościach, przedstawieniach organizowanych przez przedszkole
 • Obserwacja wiedzy i umiejętności dzieci na zajęciach otwartych
 • Prezentacja przez rodziców dzieciom swoich pasji, profesji zawodowej
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców ( szkolenia, gazetki edukacyjne, konsultacje z psychologiem, pedagogiem)

 

Współpraca z innymi przedszkolami

 • Uczestniczenie w międzyprzedszkolnych konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich
 • Zapraszani koleżanek z innych placówek na szkolenia, warsztaty – wymiana doświadczeń
 • Uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych
 • Zapraszanie uczniów klas młodszych na przedstawienia przedszkolaków
 •  Udział grup starszych w zajęciach ruchowych w Szkole Podstawowej,

 

Współdziałanie z instytucjami w celu poszerzenia wiedzy, umiejętności:

Komendą Policji w Sandomierzu

 • Cykliczne spotkania z policjantem w przedszkolu i na zewnątrz wyznaczone treściami nauczania i wychowania oraz realizacją programu profilaktycznego 

Muzeum Diecezjalnym im. Jana Długosza w Sandomierzu

 • Udział w cyklicznych spotkaniach, zajęciach z kustoszem muzeum
 • Uczestniczenie w wystawach promowanych przez muzeum

Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym

 • Cykl wycieczek po Sandomierzu z przewodnikiem
 • Udział  w konkursie propagującym edukację regionalną „Konkurs wiedzy o Sandomierzu”

Chorągwią Ziemi Sandomierskiej

Udział w zajęciach historycznych Rycerstwa Sandomierskiego ( zajęcia w zbrojowni,  w przedszkolu)

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 • Organizowanie  szkoleń dla rodziców, konsultacje indywidulane
 • Pracownicy poradni: pedagog i psycholog współpracują w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci i rodziców.

Szkołą Podstawową Nr 4

 • Uczestnictwo w Dniu Otwartym Szkoły,
 •  przedstawieniach teatralnych,
 • zajęciach ruchowych 6 latków organizowanych na sali gimnastycznej w szkole.

Fundacją „REBBA"

Udział  środowiska przedszkolnego w zbiórce zużytych baterii

OMEP

 • Uczestnictwo  w konkursach  plastycznych, działaniach propagujących zrównoważony rozwój  
 • Organizowanie  miejskich obchodów Światowego Dzienia  Przedszkolaka 

Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Sandomierzu

 • Organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej;
 • zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów
 • zapraszanie strażaków do przedszkola;
 • kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym;

Placówkami służby zdrowia- przychodnią zdrowia „Rodzina”

 • Spotkania  z pielęgniarką, zajęcia edukacyjno- informacyjne  związane z  kształtowaniem nawyków higienicznych
 • Kontrola czystości

Strażą Miejską

 • organizowanie z przedstawicielami straży miejskiej spotkań o tematyce profilaktycznej( uczenie bezpiecznych zachowań, pozwanie podstawowych zasad ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drodze ( z odblaskiem) ,  

I Liceum Ogólnokształcącym

 • udział w konkursach  plastycznych , zajęciach z fizyki

Biblioteką Miejską

 • poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika;
 • zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki;
 • poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym

Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

 • warsztaty dla rodziców i nauczycieli  
 • konsultacje indywidualne z psychologiem ,

Grupą Ratownictwa Medycznego

 • organizowanie spotkań instrukcyjno-praktycznych zakresu i pierwszej pomocy

PCK

 • uczestniczenie w zajęciach  profilaktycznych

MOSiR

 • udział w imprezach sportowych, Turnieju Miast, Festiwalu latawca, biegu kwitnących sadów. 
 • organizowanie nauki pływania po zajęciach przedszkolnych na basenie „Błękitna Fala”

Urzędem Miejskim

 • poznanie pracy urzędu;
 • kontakt z władzami miasta poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez urząd oraz przedszkole, spotkania z wychowankami;
 • promocja przedszkola na stronie internetowej miasta .
 • uczestniczenie przedszkolaków  w  Festiwalu Filmów Niezwykłych-  bezpłatna  projekcja filmów dla dzieci 

Działania promocyjne  organizowane przez przedszkole:

INICJATYWA Przedszkola:

 • „Gwiazda nadziei” – kiermasz ozdób bożonarodzeniowych na rzecz dziecięcego hospicjum w Lublinie
 • Konkurs plastyczny lub wiedzy o św. "Janie  Paweł II”
 • Inicjatywa zbiórki plastykowych nakrętek na rzecz hospicjum dziecięcego w Lublinie w sandomierskich przedszkolach

Działania włączające :

 •  „Światowy Dzień Przedszkolaka” organizowanie uroczystości miejskich 
 • „Góra grosza” – udział dzieci z przedszkola w akcjach charytatywnych
 • Organizowanie uroczystości, przedstawień dla babci i dziadka, jasełek poza przedszkolem 

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2015-2020


ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

W zakresie bazy:
-    Remonty bieżące sal do zajęć, łazienek dla dzieci 
-    Doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,
-    Modernizacja ogrodzenia wokół ogrodu przedszkolnego,
-    Systematyczne doposażanie sal w pomoce dydaktyczne i zabawki,.
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
-    Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
-    Zachęcanie do zdobycia nowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka nowożytnego
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
-    Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem
-    Współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń.
-    Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego
-    Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
-    Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom -  wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw.  Poprzez      systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

W zakresie wzbogacania oferty edukacyjnej:
-  Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Maili odkrywcy”.
-  Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Wczesna nauka czytania i pisania dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w  ćwiczeniach i zabawach z wykorzystaniem elementów metody  

  Bronisława Rocławskiego i Ireny Majchrzak”.

 - opracowanie programu adaptacyjnego 


  DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ
1. Koncepcja jest dostępna dla pracowników  i rodziców w kancelarii oraz na stronie internetowej przedszkola
2. Zmiany w koncepcji, mogą być dokonane na wniosek nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek  i zmian

Koncepcja przyjęta uchwałą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu  w dniu 19 marca 2015 r. 

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska, Renata Sierant